در سوئد: باز سهامی شرکت"یوکوس شرکت نفت' (مسکو فدراسیون روسیه). پترو داد خدمات شرکت با مسئولیت محدود (هوستون, تگزاس, ایالات متحده آمریکا) - داوری بین المللی تصمیم دادگاه