تبدیل شدن به یک شهروند سوئدی - مهاجرت سوئد آژانس

نمایندگی از فرزندان خود را

در سوئد و مهاجرت سازمان قدرت استکهبه نظر برنامه های کاربردی از افرادی که می خواهید برای گرفتن اقامت دائم در سوئد برای دیدار می آیند به دنبال حفاظت از آزار و اذیت و یا تبدیل شدن به شهروندان سوئدی در اینجا در مورد چگونه به درخواست خود وبه.